ODRŽANA REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE ODBOJKAŠKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE

U Sarajevu je 30.08.2014.godine, u prostorijama Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine, održana redovna godišnja Skupština Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine.
Na sjednici Skupštine razmatran je sledeći dnevni red:

1. Izvod iz zapisnika sa Izborne sjednice Skupštine OS BiH.
2. Izvještaj o radu OS BiH (april 2013. – maj 2014. godina).
3. Izvještaj o finansijskom poslovanju OS BiH u 2013. godini.
4. Finasijski plan OS BiH za 2014. godinu.

Svi predloženi materijali usvojeni su jednoglasno, uz određene prijedloge i sugestije na Izvještaj o radu, sa preporukom da se u buduće sadržaj Izvještaja ujednači u pogledu načina na koji se tretiraju određeni sadržaji aktivnosti.

Skupštinu je obilježila rasprava o aktuelnim problemima u Odbojkaškom savezu Bosne i Hercegovine, koji su naslijeđeni iz Odbojkaškog saveza BiH koji je funkcionisao prije formiranja jedinstvenog Saveza i koji su nastali tokom proteklih devet godina. S tim u vezi predsjednik Odbojkaškog saveza Bosne i Hercegovine obratio se Skupštini sa ocjenama i stavovima u kojima je konkretno i argumentovano sa podacima iznio ocjenu stanja, uzroka i poslijedica. U svom izlaganju posebno je ukazao na nedosljednosti i neodgovornosti za predlaganje i izbor u organe Odbojkaškog saveza BiH. Neaktivnost većeg broja članova Upravnog odbora Odbojkaškog saveza BiH u dva prethodna mandata i u tekućem mandatu ugrožava stabilnost i funkcionisanje Odbojkaškog saveza BiH. U tom smislu predsjednik Odbojkaškog saveza BiH je zatražio veću odgovornost i stepen angažovanja članova Upravnog odbora Odbojkaškog saveza BiH, na obavezu doslijednog poštivanja odbojkaškog kodeksa u cijeloj odbojkaškoj organizaciji i obavezu i odgovornost za izgradnju i poštivanje sportske kulture.

Nakon izlaganja predsjednik Odbojkaškog saveza BiH je zatražio izjašnjenje Skupštine o tome da li ima podršku u svom pristupu i zahtjevu za promjenu odnosa u preuzimanju i provođenju prava i obaveza ili da mu Skupština uskrati povjerenje. Predsjednik Saveza se fizički isključio iz procedure glasanja, da bi članovi Skupštine mogli slobodno i bez bilo kakvog osjećaja pritiska da se izjasne o prethodnim pitanjima.
Skupština je glasanjem jednoglasno, bez ijednog glasa protiv, potvrdila podršku predsjendiku Odbojkaškog saveza BiH u njegovim nastojanjima i opredjeljenjima da Odbojkaški savez BiH funkcioniše efikasnije i uspješnije, za dobro odbojke u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Na prijedlog predjsednika Odbojkaškog saveza BiH Skupština je jednoglasno usvojila zaključke:

1. Prihvata se Izvještaj o radu OS BiH za period april 2013.- maj 2014. godine.

2. Utvrđuju se obaveze i odgovornosti članova Upravnog odbora OS BiH:
2.1 Upravni odbor OS BiH nema pravo stvarati nove finansijske obaveze, ako nisu pokrivene realnim izvorima prihoda. Sve aktivnosti uključujući i učešće u međunarodnim takmičenjima mogu se prihvatati u okviru raspoloživih finansijskih sredstava. Ta sredstva moraju biti dostupna na žiro računu ili precizno ugovorena u vrijeme prihvatanja obaveza.
2.2 Do potpune finansijske konsolidacije, koja podrazumijeva eliminaciju svih dugovanja koja su prispjela i koja će prispjeti tokom 2014. godine, zbog realizovanih i predviđenih aktivnosti u OS BiH, nije dozvoljena isplata putnih troškova i dnevnica za sjednice Upravnog odbora OS BiH i Odbora za hitna pitanja OS BiH. Pri tom se ima u vidu da je do kraja 2014. godine potrebno obezbijediti dodatnih 100.000 KM, kao preduslov za dalje normalno funkcionisanje OS BiH.
2.3 Članovi Upravnog odbora OS BiH obavezni su na godišnjem nivou, uključujući i 2014. godinu, minimalno lično obezbijediti 5.000 KM, a predsjednik i potpredsjednik po 10.000 KM. U ta sredstva ne mogu se računati sredstva grantova i donacija koje Odbojkaški savez BiH obezbjeđuje mimo ličnog angažovanja članova Upravnog odbora OS BiH. Predsjednik OS BiH je obavezan nastaviti aktivnost na obezbjeđenju finansijske podrške iz međunarodnih odbojkaških asocijacija.
2.4 Članovi Upravnog odbora OS BiH dužni su preduzeti mjere u cilju obezbjeđenja sponzora ili donatora na bazi marketing ponude OS BiH i o tome redovno informisati Upravni odbor OS BiH.
2.5 Članovi Upravnog odbora OS BiH koji ne izvršavaju obaveze iz tačke 2.3. i tačke 2.4. nemaju pravo da naplaćuju putne troškove i dnevnice, bez obzira na finansijsko stanje u OS BiH i ne mogu biti angažovani na putovanjima sa odbojkaškim reprezentacijama ili u drugim međunarodnim aktivnostima izvan Bosne i Hercegovine.

3. Obaveza je predsjednika OS BiH, predsjednika OS F BiH, kao člana UO OS BiH i potpredsjednika OS RS, kao člana UO OS BiH, da na osnovu podataka o dosadašnjem učinku članova UO OS BiH, predlože kadrovske promjene u roku od 30 dana.
Na osnovu toga OS F BiH i OS RS dužni su obaviti izmjenu delegiranja u Skupštinu OS BiH, delegiranjem novih delegata koji mogu biti birani u Upravni odbor OS BiH kao osobe spremne i sposobne da preuzmu obaveze i odgovornosti u cijelosti.
Ovlašćuje se Upravni odbor OS BiH da može verifikovati te prijedloge, predložene kandidate uključi u rad Upravnog odbora OS BiH, a Skupština OS BiH će obaviti konačan izbor na narednoj sjednici.

4. Trajna obaveza organa OS BiH je da obezbijede doslijedno poštivanje Kodeksa i izgradnju sportske kulture.

5. Skupština OS BiH izražava nezadovoljstvo i ogorčenje načinom na koji se sport tretira od strane institucija Bosne i Hercegovine. Skupština razumije realnu ekonomsku i finansijsku situaciju u Bosni i Hercegovini, ali bez obzira na to nerazuman je nesklad u tretiranju sporta u odnosu na neprimjerene troškove i privilegije u trošenju budžetskih sredstava za druge namjene.